1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Pobierz w formacie MS Word

Stowarzyszenie Białostocka Przestrzeń Publiczna

 S T A T U T

w wersji przyjętej w dniu 13 sierpnia 2013 r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Białostocka Przestrzeń Publiczna”, zwane dalej w skrócie „BPP”.

Art. 2

BPP jest niezależnym i samodzielnym stowarzyszeniem działającym na rzecz ulepszania szeroko pojętej przestrzeni miasta Białegostoku. Działalność BPP ma charakter obywatelski, kulturalny, naukowy, techniczny i dotyczy jakości środowiska życia człowieka – zbudowanego i naturalnego.

Art. 3

1. Terenem działania BPP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej w skrócie „RP”, w szczególności miasto Białystok i jego aglomeracja, a także województwo podlaskie.

2. Dla realizacji celów statutowych BPP może prowadzić działania poza granicami RP na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Siedzibą BPP jest miasto Białystok.

Art. 4

BPP może być członkiem związków, porozumień, stowarzyszeń i organizacji krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych, których cele nie są sprzeczne z celami BPP.

Art. 5

Nazwa stowarzyszenia „Białostocka Przestrzeń Publiczna”, skrót nazwy „BPP” i jego symbole, podlegają ochronie prawnej.

Art. 6

BPP działa na podstawie:

1) prawa obowiązującego na terytorium RP,

2) Statutu BPP,

3) uchwał władz BPP.

Art. 7

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

ROZDZIAŁ II

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

Art. 8

Celem działalności BPP jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań na rzecz poprawy istniejących i wprowadzania nowych rozwiązań oraz podnoszenia świadomości społecznej w obszarach:

1) architektury i urbanistyki, w tym ochrony ładu przestrzennego;

2) dostępności, funkcji, estetyki i wartości społecznej przestrzeni publicznych;

3) tożsamości miasta, w tym również ochrony dziedzictwa kulturowego;

4) komunikacji w mieście, w tym promowania alternatywnych środków transportu;

5) zrównoważonego rozwoju miasta, w tym ochrony środowiska i wartości przyrodniczych;

6) partycypacji społecznej w procesach planowania miasta.

Art. 9

BPP realizuje swoje cele szczególnie poprzez:

1) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami życia publicznego;

2) współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi;

3) monitorowanie i ocenianie działalności organów administracji publicznej w zakresie zbieżnym z celami BPP;

4) opracowywanie oraz opiniowanie materiałów i dokumentów dotyczących celów BPP;

5) organizowanie wystaw, wydarzeń artystycznych, wykładów, seminariów, spotkań, konferencji i debat publicznych;

6) wspieranie i reprezentowanie społeczności lokalnych wobec innych podmiotów takich jak: organy władzy publicznej, przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe  i inne, w sprawach pokrywających się z celami BPP;

7) promowanie wśród społeczeństwa czynnej postawy w procesach kształtowania otoczenia;

8) organizowanie zgromadzeń publicznych, sporządzanie petycji i zbieranie podpisów w celu realizacji celów BPP;

9) poszukiwanie, archiwizowanie i udostępnianie dokumentów dotyczących celów BPP;

10) inicjowanie i wspieranie kształcenia architektonicznego i administracyjnego uwzględniającego aktualne idee i standardy w planowaniu i projektowaniu miast, w szczególności przestrzeni publicznych;

11) przedstawianie w środkach masowego przekazu stanowisk i opinii BPP oraz rozwiązań alternatywnych;

12) prowadzenie witryny internetowej i kont na portalach społecznościowych. 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

Art. 10

Członkowie BPP dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) honorowych.

Art. 11

1. Członkiem zwyczajnym BPP może zostać każda osoba fizyczna, która:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa, niezależnie od miejsca zamieszkania;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) nie została pozbawiona praw publicznych;

4) nie została skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5) nie należy do partii politycznych.

2. Warunkiem przyjęcia do BPP jest wypełnienie deklaracji członkowskiej wraz z rekomendacją dwóch członków Zarządu i przedłożenie jej Zarządowi, który podejmuje uchwałę o przyjęciu.

3. Od uchwały, o której mowa w ust. 2, przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały, odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków, którego decyzja jest ostateczna.

Art. 12

1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla BPP i realizacji jego celów.

2. Uchwałę o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków.

Art. 13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) czynne i bierne prawo wyborcze;

2) do udziału w zebraniach i innych formach działalności BPP;

3) zgłaszania inicjatyw i wniosków w zakresie działalności statutowej BPP;

4) uczestniczyć w tworzeniu treści programów, strategii, uchwał, stanowisk i opinii związanych z realizacją celów statutowych BPP;

5) wglądu w dokumenty i szczegóły spraw, którymi zajmuje się BPP;

6) do korzystania z pomocy, sprzętu i innych środków BPP służących realizacji celów statutowych.

2. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w zebraniach i zgromadzeniach BPP z głosem doradczym.

Art. 14

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) uczestniczyć w działalności BPP,

2) dbać o dobre imię BPP,

3) przestrzegać Statutu oraz uchwał BPP,

4) terminowo opłacać składki członkowskie.

2. Członkowie honorowi mają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 4.

Art. 15

1. Członkostwo w BPP ustaje:

1) na skutek rezygnacji, z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji jednemu z członków Zarządu;

2) na skutek wykluczenia, z chwilą podjęcia uchwały o wykluczeniu;

3) na skutek śmierci członka, z jej datą.

2. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd w przypadku:

1) rażącego nieprzestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał BPP;

2) działania członka na szkodę BPP;

3) rażącego i nieuzasadnionego uchylania się od uczestniczenia w działalności BPP;

4) nieopłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 9 miesięcy.

3. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 2, Zarząd ma obowiązek wysłuchać członka.

4. Od uchwały, o której mowa w ust. 2, przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały, odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków, którego decyzja jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna

Art. 16

1. Władze BPP działają kolegialnie i wyrażają swoją wolę wyłącznie poprzez uchwały.

2. Uchwały wszystkich władz BPP podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.

3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.

4. Wybory do wszystkich władz BPP dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie mandatów, można odstąpić od głosowania tajnego.

5. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty, przeprowadza się drugą turę wyborów, w której biorą udział kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, w liczbie nie większej niż dwukrotna liczba mandatów pozostałych do obsadzenia. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów, o kolejności rozstrzyga liczba głosów oddanych na daną osobę z pierwszego glosowania.

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu lub Członka Komisji Rewizyjnej, a także wykluczenia, Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu tych organów spośród nieograniczonej liczby kandydatów. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Art. 17

Władzami BPP są: Walne Zebranie Członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Art. 18

1. Najwyższą władzą BPP jest Walne Zebranie Członków, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.

2. Walne Zebranie jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku przez Zarząd lub na wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych.

3. Walne Zebranie jest zwoływane raz w roku jako sprawozdawcze, a raz na dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

4. Walne Zebranie może zostać zwołane w trybie nadzwyczajnym z zastrzeżeniem ust. 3, z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy członków zwyczajnych, w terminie miesiąca od postawienia wniosku o zwołanie i może obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. O zwołaniu Walnego Zebrania, jego miejscu i terminie, Zarząd zawiadamia pisemnie lub poprzez adres e-mail wskazany w deklaracji członkowskiej, wszystkich członków BPP, nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

6. Walne Zebranie obraduje na podstawie Regulaminu przyjmowanego na początku obrad.

7. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

8. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) uchwalanie zmian Statutu;

2) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

4) wybór Zarządu;

5) wykluczanie z Zarządu;

6) uzupełnianie składu Zarządu;

7) wybór Komisji Rewizyjnej;

8) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków;

9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia członka oraz o wykluczeniu członka;

10) przyjmowanie uchwał i stanowisk w zakresie celów statutowych BPP;

11) uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków;

12) ustalanie wysokości składki członkowskiej;

13) nadawanie godności członka honorowego;

14) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu BPP i przeznaczeniu jego majątku.

9. Walne Zebranie podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum, następne zebranie odbywa się nie wcześniej niż pół godziny po wyznaczonej pierwotnie godzinie, na którą zwołano posiedzenie. Ponowne zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych. Na zwołanym w takim trybie ponownym Walnym Zebraniu, nie wolno jednak podjąć uchwał, o których mowa w art. 22 ust. 1.

10. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał, o których mowa w art. 22 ust. 1.

Art. 19

1. Zarząd kieruje działalnością BPP między Walnymi Zebraniami, a w szczególności:

1) wykonuje uchwały Walnego Zebrania,

2) zwołuje Walne Zebrania,

3) reprezentuje BPP na zewnątrz i działa w jego imieniu,

4) przyjmuje uchwały w bieżących sprawach i prowadzi bieżącą działalność BPP,

5) informuje na bieżąco członków o szczegółach działalności BPP,

6) przedstawia Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności,

7) podejmuje decyzje o przyjęciu nowych członków zwyczajnych,

8) tworzy i likwiduje komisje oraz zespoły robocze i problemowe,

9) zarządza majątkiem BPP,

10) prowadzi dokumentację BPP.

2. Zarząd składa się z pięciu Członków Zarządu, z których każdy musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

4. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji poszczególnych Członków Zarządu może określać uchwała Zarządu.

5. Zarząd podejmuje uchwały przy udziale co najmniej trzech Członków Zarządu.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące i zwoływane są na wniosek co najmniej trzech Członków Zarządu.

7. Do ważności podejmowanych uchwał wymagane jest poinformowanie o zwołaniu posiedzenia Zarządu każdego z jego Członków.

8. Przy czynnościach prawnych oraz zaciąganiu zobowiązań majątkowych BPP jest reprezentowane przez przynajmniej dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

9. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym wszyscy członkowie BPP.

10. Walne Zebranie może wykluczyć z grona Zarządu Członka, który w sposób rażący nie uczestniczy w pracach Zarządu, a także nie przestrzega postanowień Statutu oraz uchwał władz BPP.

11. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu następuje:

1) po upływie kadencji,

2) wskutek złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z funkcji,

3) na skutek wykluczenia z Zarządu,

4) w wyniku ustania członkostwa w BPP.

Art. 20

1. Organem kontroli wewnętrznej BPP jest Komisja Rewizyjna.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą należeć do Zarządu.

4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) bieżące kontrolowanie całokształtu działalności organizacyjnej i finansowej BPP;

2) przedstawianie Walnemu Zebraniu i Zarządowi uwag oraz wniosków, a także żądanie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

3) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności;

4) wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

ROZDZIAŁ V 

Postanowienia końcowe

Art. 21

1. Majątek BPP stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome i prawa majątkowe.

2. Majątek BPP powstaje z:

1) składek członkowskich;

2) spadków, darowizn i zapisów;

3) ofiarności publicznej i sponsoringu;

4) dotacji i subwencji;

5) dochodów z własnej działalności;

6) dochodów z własnego majątku.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku BPP podejmuje Zarząd.

Art. 22

1. Uchwała o zmianie Statutu oraz uchwała o rozwiązaniu BPP może być podjęta przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu określi też sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek BPP.

3. Zmiany w Statucie wchodzą w życie z chwilą uchwalenia.

Facebook