1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Przejście podziemne w zawieszeniu

Podziemnego przejścia pieszo-rowerowego pod ulicą Pałacową, przynajmniej na razie, nie będzie. Miasto wycofało się z tego pomysłu, a procedura ws. lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 9 kwietnia 2014 r. została umorzona przez Prezydenta (LINK do Biuletynu Informacji Publicznej). Białostocka Przestrzeń Publiczna wcześniej wstąpiła w postępowanie w charakterze strony i wniosła swoje uwagi. Wskazywaliśmy na niewłaściwą lokalizację przejścia i jego nieprawidłowe parametry (tunel za niski i za długi), krytykowaliśmy likwidację przejść naziemnych w jego okolicy oraz sprzeciwialiśmy się spychaniu pieszych pod ziemię.

Przypomnijmy, 22 stycznia br. do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek inwestora - Miasta Białystok o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na  budowie przejścia pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Pałacowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego przy Placu Branickich w Białymstoku. Przejście to miałoby przebiegać pod ziemią, a dotychczasowe naziemne, zostałoby zlikwidowane. 28 stycznia Prezydent zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w tej sprawie (LINK do Biuletynu Informacji Publicznej).

O sprawie pisały lokalne media:

Zmiany przed pałacem Branickich. Tunel dla pieszych i rowerów
Krecia robota, czyli miasto stawia na przejścia podziemne

Projekt Miasta:

Przejście podziemne w zawieszeniu

Przejście podziemne w zawieszeniu

 

 

 

 

Po wstąpieniu do postępowania w charakterze strony, Białostocka Przestrzeń Publiczna, 18 lutego zgłosiła swoje uwagi:

1. Lokalizacja przejścia jest niewłaściwa. Według założeń projektowych tunel znajduje się ponad 10 metrów od rzeki Białej. Uniemożliwia to powiązanie z nią obiektu, przekreślając dążenie do połączenia poszczególnych odcinków bulwarów i realizację strategicznego celu przywrócenia rzeki miastu.

2. Przyjęta wysokość tunelu od 2,5 do 2,7 metra nie pozwala na jego skuteczną, naturalną wentylację. Jest ona zdecydowanie za mała. Przy długości 37,8 metra komfortowy wymiar to w naszej ocenie minimum 3,5 metra.

3. Wspomniana długość tunelu również budzi nasze zastrzeżenia. Przy planowanym wymiarze podłużnym wynoszącym 37,8 metra, przejście będzie niedoświetlone światłem naturalnym. Fakt ten zniechęci mieszkańców do korzystania z niego oraz dodatkowo uczyni przejście kryminogennym.

4. Uważamy, że budowa obiektu pod żadnym względem nie uzasadnia likwidacji przejść naziemnych w okolicy tunelu. Z racji usytuowania punkt ten stanowi istotny węzeł komunikacyjny ruchu pieszego między znajdującymi się nieopodal szkołami, zabytkami, instytucjami kultury, lokalami usługowymi, urzędami i przystankami komunikacji miejskiej. Zmuszanie mieszkańców do pokonywania ulicy Pałacowej wyłącznie pod ziemią jest sprzeczne ze współczesnymi założeniami ergonomii i urbanistyki. Zgodnie z wieloma badaniami ruch pieszy pozytywnie oddziałuje na ekologię, lokalną ekonomię i jakość życia w miastach. Nie wolno zatem „ukrywać” go, spychać pod ziemię i dawać pieszym do zrozumienia, że znaczą w przestrzeni publicznej mniej niż inni użytkownicy ruchu. Należy pamiętać, że miejsce to znajduje się na historycznej osi założenia pałacowego i uniemożliwianie nawiązywania kontaktu wzrokowego z bramą pałacową lub rzeką, jest sprzeczne z szeroko pojętym interesem mieszkańców.

Nasza propozycja

Z uwagi na plany powstania bulwarów nad rzeką Białą uważamy ideę budowy przejścia pieszo-rowerowego na niższym poziomie za potrzebną. Mimo to, projekt w obecnej formie jest według nas nie do zaakceptowania.

Sugerujemy przeprowadzić ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy przyczółkami mostu, czyli w sposób zapewniający kontakt z rzeką. To rozwiązanie wyeliminuje wskazane powyżej niedogodności. Inwestycję można przeprowadzić przy planowanej przebudowie wspomnianego mostu. Według Opisu technicznego do projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy mostu na rzece Białej w Białymstoku w ciągu ulicy Pałacowej, który składa się na dokumentację projektową przedmiotowej inwestycji (LINK do Biuletynu Informacji Publicznej): "Ze względu na stan techniczny obiektu, niewystarczającą nośność oraz niewystarczające gabaryty, w świetle obowiązujących przepisów i zamierzeń Inwestora, zdecydowano o całkowitej rozbiórce obiektu i budowie nowego mostu w miejsce istniejącego. Przewiduje się całkowite rozebranie mostu w celu wykonania nowej konstrukcji, spełniającej wymagania aktualnie obowiązujących przepisów (nośność odpowiadająca klasie „A” wg PN-85/S-10030) oraz wymagania Inwestora dotyczące poszerzenia mostu o jeden pas ruchu samochodowego w każdą stronę, tj. do przekroju 2x3." (str. 6-7 Opisu technicznego).

Projektowany ciąg podziemny nie jest rozwiązaniem konkurencyjnym dla przejść naziemnych. Z tego powodu jego budowa w jakiekolwiek formie nie powinna doprowadzić do ich likwidacji. Wycofanie się Miasta z projektu wcale nie oznacza, że urzędnicy nie wrócą do niego w innej formie. Sprawę będziemy monitorować.

Dla porównania, propozycja Miasta (z lewej) i nasza (po prawej):

Przejście podziemne w zawieszeniu

Przejście podziemne w zawieszeniu